Bez kategorii

Walne Zebranie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

30.05.2015 r. (Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana): I termin – godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Ukonstytuowanie Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu – przewodniczący ŚO PTL.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybór nowego przewodniczącego ŚO PTL.
 10. Autoprezentacja kandydatów lub rekomendacje.
 11. Dyskusja programowa.
 12. Wybór członków Zarządu.
 13. Uchwały.

Uprzejmie prosimy o przyniesienie kserokopii dowodu wpłaty składki członkowskiej za rok 2015.