Zasady Recenzowania

Procedura recenzowania
Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
Etapy przyjmowania i procedury recenzowania artykułów:
Nadesłanie artykułu do publikacji w Forum Logopedycznym jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.
Redakcja Forum Logopedycznego prowadzi pierwszą selekcję  nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Na tym etapie teksty są wstępnie poprawiane i oceniane. Ważne jest dostosowanie się do wymagań edytorskich umieszczonych w Informacjach dla Autorów przygotowujących teksty do druku Artykułom, które wstępnie zostały zaakceptowane przez Redakcję, jest nadawany numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procesu recenzowania. Artykuły są przysłane bez nazwisk Autorów do dwóch zewnętrznych (niezależnych) recenzentów będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach (double-blind review proces).Artykuły nadsyłane przez autorów poddawane są w kolejności:1. Wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Komitet Redakcyjny wydaje wstępną opinię dotyczącą artykułu. W wyjątkowych sytuacjach Redaktor Naczelny powołuje w charakterze dodatkowego recenzenta Członka Komitetu Naukowego, którego specjalizacja naukowa jest zbliżona lub tożsama
z treścią ocenianego artykułu.

2. Redaktor Naczelny kieruje kompletny numer czasopisma do recenzji. Numer trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy recenzują każdy artykuł osobno, na specjalnych formularzach recenzyjnych. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku na stronie redakcyjnej czasopisma.

3. Autor informowany jest o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku pojawienia się uwag recenzentów artykuł zwracany jest autorowi celem dokonania sugerowanych poprawek.

4. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny.