Prymarną zasadą, którą kieruje się Redakcja Forum Logopedycznego jest promowanie rzetelności i uczciwości naukowej, dlatego artykuły nadsyłane do periodyku podlegają wnikliwej procedurze recenzowania, zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamieszczonymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011). Redakcja Forum Logopedycznego podejmuje wszelkie możliwe starania, by przeciwdziałać objawom nierzetelności w nauce  i wymaga od Autorów podpisania stosownego Oświadczenia Autora (druk do pobrania ze strony ŚO PTL, w zakładce Forum Logopedyczne www.ptl.katowice.pl). Komitet Redakcyjny Forum Logopedycznego, Rada Naukowa, a także Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki spowodowane ewentualną nierzetelnością nadsyłanych prac – za treść artykułów odpowiadają ich Autorzy.

Procedura recenzowania

Autorzy, którzy ubiegają się o możliwość opublikowania swoich prac w Forum Logopedycznym  jednocześnie wyrażają zgodę na poddanie się procedurom recenzowania przyjętym w periodyku:

 1. Wstępna ocena formalna nadesłanych prac dokonywana jest przez Komitet Redakcyjny.
 2. Następnie prace są recenzowane przez dwóch niezależnych Recenzentów, są to członkowie Rady Recenzenckiej – osoby spoza Redakcji i Rady Naukowej, które  nie mogą pozostawać z Autorem w konflikcie interesów (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa).
 3. Recenzje są obustronnie anonimowe.
 4. Autor tekstu otrzymuje dwie recenzje, do których powinien się ustosunkować  poprzez wypełnienie stosownego druku Ustosunkowanie się Autora do opinii szczegółowej Recenzenta (druk do pobrania ze strony).
 5. Pełna lista recenzentów jest podana na stronie ŚO PTL, w zakładce Forum Logopedyczne: ptl.katowice.pl. Nazwiska osób recenzujących dany numer są opublikowane w aktualnym numerze periodyku.

Sugestie dla Recenzentów:

Recenzenci są proszeni o jednoznaczne sformułowanie swojej opinii na temat artykułu (druk Formularz dla Recenzenta do pobrania ze strony) w sposób szczególny akcentując kwestie takie jak:

 • wartość naukowa i poznawcza prezentowanych w artykule treści;
 • poprawność kompozycyjna i logiczna tekstu;
 • odpowiednie i rzetelne wykorzystanie literatury przedmiotu.

Objętość tekstów recenzji w Forum Logopedycznym  nie powinna przekraczać 2000 znaków wraz ze spacjami.

W konkluzji Recenzent jest proszony o podanie sugerowanej decyzji o dalszej kwalifikacji artykułu:

 • artykuł nadaje się do publikacji – bez zmian;
 • konieczne jest wprowadzenie zmian zasugerowanych przez Recenzenta przed skierowaniem artykułu do publikacji;
 • artykuł nie spełnia warunków umożliwiających publikację w Forum Logopedycznym.