Istotną rolę wśród działań naszego oddziału stanowią konferencje logopedyczne. Od października 2007 roku przybrały one rangę ogólnopolskich konferencji. W ostatnich latach każdorazowo w konferencjach uczestniczyło około 300 logopedów również spoza Śląska. Od 2013 roku organizujemy cyklicznie Międzynarodową Konferencję Logopedyczną: Logopedia w teorii i praktyce, w której udział biorą nie tylko polscy logopedzi, ale również znakomici specjaliści z zagranicy.

Obejmujemy patronatem konferencje i przedsięwzięcia logopedyczne odbywające się w naszym regionie. Od 2015 roku jesteśmy współorganizatorami spotkania z okazji Światowego Dnia Świadomości Jąkania.