Międzynarodowe

I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.

W skład komitetu naukowego weszli: prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń, prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytetu Śląskiego, prof. Henriette W. Langdon Ed. D. F-CCC-SLP z Wydziału Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, dr hab., prof. UŚ Aldona Skudrzyk Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dr hab., prof. UŚ Magdalena Pastuchowa dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab., prof. UŚ Jolanta Tambor dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, UŚ, dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Iwona Loewe z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydziału Filologicznego, UŚ, dr Liliana Madelska z Zakładu Slawistyki, Uniwersytetu Wiedeńskiego, dr Iwona Michalak-Widera przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, dr Katarzyna Węsierska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Stały patronat nad konferencją sprawował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott.

Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Uniwersytetu Śląskiego, Telewizja Silesia.

Partnerami konferencji byli: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli dr Iwona Michalak-Widera, dr Katarzyna Węsierska, mgr Łucja Skrzypiec, mgr Józef Oczadły, mgr Jarosław Wichura, mgr Agnieszka Kubica-Czyż, Karolina Janeczek.

Współorganizatorem konferencji była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa dr Iwona Michalak-Widera dokonała otwarcia konferencji i wręczyła nagrodę Logopedia Silesiaca 2013. Laureatem została Czesława Pacześniowska prekursorka śląskiej logopedii i wieloletni członek Zarządu ŚO PTL.

Obrady w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęło wystąpienie wieńczący – 4. kwietnia – Światowy Rok na Rzecz Osób z Autyzmem. Mgr Agnieszka Wilk z Gabinetu Terapii Logopedycznej w Wodzisławiu Śląskim przedstawiła, jedną z aktualnych na świecie propozycji terapii autyzmu, program SON-RISE i jego wykorzystaniu w terapii autyzmu. Wykład inaugurujący konferencję „Dokąd zmierza logopedia?” wygłosiła dr hab., prof. UŚ D. Pluta-Wojciechowska. Kolejny prelegent Manon Abbink-Spruit – Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Płynności Mowy oraz Przedstawiciel Krajowy na Niemcy i Holandię Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu, pracownik Uniwersytetu Fontys w Eindhoven, w Holandii przedstwaiła zaburzenia płynności mówienia o typie giełkotu. Następnie zebrani obejrzeli film z wystąpieniem prof. Henriette W. Langdon na temat „Ewa – studium przypadku bilingwalnego, polsko-anglojęzycznego dziecka.” Obradom pierwszej części przewodniczyła dr Katarzyna Węsierska, wice przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL, natomiast drugą część obrad w auli im. K. Lepszego prowadziła Katarzyna Pietras, członek zarządu ŚO PTL. Po przerwie uczestnicy konferencji w liczbie 200 osób, wysłuchali dr hab. n. med. Ewy Emich-Widery z Kliniki Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wygłosiła wykład pt. „Czy zaburzenia mowy występują w rozwoju dziecka solo? A może mają towarzystwo? Logopeda w zespole interdyscyplinarnym usprawniającym dziecko.” Dr hab. n. hum. Mirosław Michalik z Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa mówił o oligofazji w świetle ostatnich koncepcji neuropsychologicznych, a dr Liliana Madelska z Uniwersytetu Wiedeńskiego o interferencjach fonetyczno-fonologicznych w środowisku wielojęzycznym. Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie dr n. biol. Anny Żebryk-Stopy z Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zatytułowane „Analiza czynników wpływających na zrozumiałość mowy u pacjentów po glossektomii z rekonstrukcją wolnym płatem”.

Druga część konferencji w formie obrad panelowych odbyła się w nowo otwartym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA). Panel pierwszy prowadził mgr Józef Oczadły z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach. W pierwszym panelu wystąpili:

• dr n. hum. Ewa Gacka (Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Podyplomowe Studium Logopedia z Emisją Głosu, Uniwersytet Łódzki, Łódź) – „Oddziaływania logopedyczne skierowane na osoby z zespołem Pradera Willego.”;
• dr n. med. Katarzyna Bieńkowska (Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie, Fundacja Orange) – „Nowe trendy w diagnozie i terapii małych dzieci z wadą słuchu z odniesieniem do wyników badań.”;
• lek. med. Daniela Kurczabińska-Luboń (Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice. NZOZ Olssen Ośrodek Medycyny Zapobiegawczej Katowice) – „Jelita – „drugi mózg”. Wpływ stresu oksydacyjnego, niedoborów żywieniowych i zaburzeń w ekosystemie jelitowym na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego w tym zaburzenia mowy u dzieci.”;
• mgr Justyna Wojciechowska (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) – „Pragnozja u chorego z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu – studium przypadku.”;
• mgr Izabela Malicka The International School of Krakow, Gabinet logopedyczny „Supełek”, Kraków) – „Zaburzenia czynności prymarnych jako jedna z przyczyn zaburzeń mowy.”;
• dr n. hum. K. Węsierska, mgr Hanna Szykowska, (II rok PSKLiMEG, IV rok psychologii Uniwersytetu Śląskiego), mgr Agata Szymura (II rok Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu) – „Rola grup samopomocy dla osób jąkających się na przykładzie Klubu ludzi mówiących płynnie.”;
• mgr Agnieszka Sowa (niepubliczne przedszkole, Tychy) – „Czy to już mutyzm wybiórczy? Trudności w adaptacji dziecka do żłobka a występowanie wtórnych zaburzeń komunikacji językowej”.

Panel drugi prowadziła mgr Łucja Skrzypiec z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach. Prelegentami panelu byli:

• dr n. med. Leszek Szywała (ORTO-IMPLANT Gabinet Stomatologiczny w Katowicach) – „Współczesny wymiar współpracy ortodonty i logopedy.”;
• lek. stom. Monika Łuszczuk (Centrum Medyczne TULIIPAN, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Lublin) – „Leczenie czynnościowe w praktyce logopedycznej.”;
• mgr Sylwia Zasada (Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) –„Cechy konstytutywne dziecięcych zachowań językowych.”;
• mgr Małgorzata Zofia Kozłowska (Capital Marketing Concept, Lublin) – „Pisanie tekstów jako forma terapii logopedycznej – przegląd badań i metod w Polsce i zagranicą.”;
• mgr Ewa Kwaśniok (NZOZ Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, Katowice) – „Wczesna diagnoza – zagrożenie autyzmem.”;
• mgr Monika Sobańska (miejskie przedszkole, Katowice, szkoła podstawowa, Zabrze) – „Terapia jąkania prowadzona w warunkach turnusowych – doniesienia z badań”.

Drugi dzień konferencji był dniem szkoleniowym. Warsztaty prowadzili goście z zagranicy:

1. Manon Abbink-Spruit (logopeda, dyplomowana specjalistka jąkania i giełkotu) – na temat „Giełkot – teoria, diagnoza i terapia”. Konsultacja merytoryczna dr K. Węsierska. Konsultacja językowa Marta Węsierska, University of Warwick.

2. Profesor Marion Hersh (Wydział Elektroniki i Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji, ewaluatorka Komisji Europejskiej technologii wspierających niepełnosprawnych i starszych. Twórca prototypu elektronicznej rękawicy do komunikowania się z głuchoniewidomymi, od kilkunastu lat pracująca w dziedzinie technologii wspierających niesłyszących, niewidomych i głuchoniewidomych, kto®a mówiela na temat: „Komunikowanie się z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera”. Konsultacja językowa i współprowadzenie szkolenia: mgr Hanna Pasterny –– autorka książki „Tandem w szkocką kratkę”, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik.

3. Doktor Liliana Madelska (wiceprezes Stowarzyszenia BRISTOL, współpraca z ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie, Illinois State Board of Education, prowadząca szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli szkół polskich za granicą, m.in. w Polsce, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA, autorka wielu książek i artykułów z dziedziny lingwistyki, logopeda w polskiej szkole w Wiedniu.) z warsztatem: „Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych”.

Z okazji konferencji został wydany kolejny numer pisma Forum Logopedyczne (21/2013). Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali, popularyzujące wiedzę logopedyczną, sponsorowane przez firmę Halimed plakaty „Kuchnia logopedyczna” i ulotkę (wznowienie) „Kamienie milowe”, a także wznowiony, ciszący się dużym zainteresowaniem plakat „” przez Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Polskiego, którym z tego miejsca serdecznie, w imieniu zarządu ŚO PTL, serdecznie dziękuję.

W przerwach, w holu uczelni, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszymi pozycjami i pomocami logopedycznymi, takich firm jak m. in. Harmonia z Gdańska, Seventh Sea z Warszawy, Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa, P. J. Terapeutic z Jaworzna.

Obecna na konferencji, w charakterze wydawcy, firma Komlogo była także sponsorem płytek z programami oraz notami i streszczeniami wystąpień prelegentów.

Przyszłoroczna konferencja logopedyczna w Katowicach planowana jest na 13-15 czerwca. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Łucja Skrzypiec
sekretarz Śląskiego Oddziału PTL


  • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.
  • Zachęcamy także do lektury pokonferencyjnego sprawozdania przygotowanego przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na stronie Instytutu Języka Polskiego UŚ