Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2012

1. SIEDZIBA
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

2. LICZBA CZŁONKÓW: 41.

3. ORGANIZACJA:

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy” połączonej z walnym zabraniem członków ŚO PTL, które odbyło się 19 maja 2012 r. w auli K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12. Patronat honorowy nad konferencją po raz kolejny objął Uniwersytet Śląski w Katowicach. Partnerami konferencji byli: Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Magazyn Szkolny (pismo Kuratorium Oświaty w Katowicach), Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

4. WALNE ZEBRANIE ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

19 maja 2012 r. odbyło się walne Zebranie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Obecni na posiedzeniu: I. Michalak-Widera, K. Węsierska, Ł. Skrzypiec, J. Oczadły, K. Pietras, Cz. Pacześniowska, K. Pawlas, A. Waligóra-Huk, B. Wilk, M. Krupińska-Kulisa, I. Liguzińska, K. Kusz, M. Głębocka-Czarniecka, D. Szymura, E. Lech-Majda, M. Lampart-Busse, J. Surma –Kwiatkowska, T. Brawański. Zebrani obradowali zgodnie z następującym porządkiem:
•    Zatwierdzenie porządku obrad.
•    Wybór przewodniczącego obrad.
•    Wybór protokolanta.
•    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
•    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
•    Ukonstytuowanie obu komisji.
•    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac Zarządu ŚO PTL.
•    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
•    Wybór nowego zarządu ŚO PTL– kandydatury.
•    Autoprezentacja kandydatów lub rekomendacje.
•    Głosowanie.
•    Dyskusja programowa.
•    Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
•    Odczytanie uchwały przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Czesława Pacześniowska odczytała sprawozdanie z trzyletniej działalności Zarządu. Zgromadzeni jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku wyborów do Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na lata 2012 – 2015 weszli: dr I. Michalak-Widera, dr M. Chęciek , Cz. Pacześniowska, K. Pietras, Ł. Skrzypiec, J. Oczadły, dr K. Węsierska, T. Brawański, K. Pawlas, B. Wilk.

5. WSPÓŁPRACA

• z Instytutem Języka Polskiego i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy organizacji kolejnej edycji konferencji pt: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, która odbyła się 18 kwietnia 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego;

• z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Katowicach przy organizacji międzyszkolnego konkursu ortograficznego: 29.05.2012r.,godz. 9.00 – szkoły podstawowe – reprezentowała nas B. Wilk, a 31.05.2012r.,godz. 9.00 – szkoły gimnazjalne – reprezentowała nas I. Michalak-Widera;

• z Instytutem Języka Polskiego UŚ, Studiami Podyplomowymi Kwalifikacyjnymi Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ, Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się OSTOJA w Lublinie przy organizacji V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Świat, który rozumie jąkanie, która odbyła się 20 października 2012 r na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego;

• z Siemianowickim Centrum Kultury i Fundacją Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ w Katowicach przy organizacji konferencji dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów i psychologów, pt.: Mowa dawniej i dziś – profilaktyka logopedyczna w praktyce lekarskiej, która odbyła się  24 października 2012 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich;

• z Siemianowickim Centrum Kultury i Fundacją Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ w Katowicach przy organizacji konferencji dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, pt.: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole – refleksja historyczna i problemy współczesności, która odbyła się  21 listopada 2012 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich;

• z Jastrzębskim Zespołem Doskonalenia Logopedów przy organizacji konferencji pt: Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce, z okazji 5-lecia działalności zespołu, która odbyła się 14.12.2012 r.;

6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

• 20 numer czasopisma logopedycznego: „Forum Logopedyczne”;
• wydanie plakatu „Bilans mowy dwulatka”;  autorzy: dr I. Michalak-Widera, dr E. Gacka, Ł. Skrzypiec, dr K. Węsierska;
• wydanie plakatu „Czy to jest autyzm? Sprawdź i skonsultuj!”;  autorzy: dr M. Chęciek, dr I. Michalak-Widera, Cz. Pacześniowska, K. Pawlas;
• wydanie plakatu „Drodzy dorośli! Uczę się słuchania, mówienia, czytania i pisania. Od was zależy mój sukces!”; autorzy: Ł. Skrzypiec, N. Moćko, A. Podstolec; konsultacja naukowa: dr hab. I. Loewe;
• wydanie ulotki „Bilans mowy dwulatka”;  autorzy: dr I. Michalak-Widera, dr E. Gacka, Ł. Skrzypiec, dr K. Węsierska.

7. WRĘCZENIE NAGRODY LOGOPEDIA SILESIACA 2011
Laureatką nagrody została dr Katarzyna Węsierska.

8. NOWY ZARZĄD ŚOPTL NA LATA 2012 – 2015

Na posiedzeniu zarządu 4.06.2012 r. ukonstytuował się nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna  ŚOPTL na lata 2012-2015.

Zarząd:
Przewodnicząca – dr I. Michalak-Widera
Zastępca –  dr K. Węsierska
Sekretarz – Ł. Skrzypiec
Członkowie – dr M. Chęciek, K. Pietras, J. Oczadły, K. Pawlas

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Cz. Pacześniowska
Członkowie – B. Wilk, T. Brawański

Sekretarz Oddziału
Łucja Skrzypiec