Prelegenci

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Prelegenci

dr hab. Jolanta Panasiuk

Jestem zatrudniona w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie prowadzę badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Jestem autorką około 300 publikacji naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, zespołu Aspergera, zespołu zamknięcia, zespołu psychoorganicznego czołowego, zaburzeń mowy w przebiegu procesów neurodegeneracyjnych
i dezintegracyjnych.  Zrealizowałam dwa indywidualne projekty badawcze KBN: „Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach uszkodzeń lewej półkuli mózgu” i „Interakcja a afazja”. Jestem autorką monografii „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Lublin, Wydawnictwo UMCS 2012). Przyjmuję pacjentów w Uniwersyteckie Pracowni Logopedycznej, gdzie specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Wykładam na studiach magisterskich, podyplomowych i specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii w Lublinie i w innych ośrodkach naukowych kształcących logopedów. Jako prelegent uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska lingwistów, psychologów, logopedów, lekarzy w kraju i za granicą. Przez dwie kadencje (2002-2008) pełniłam i od 2014 roku ponownie przyjęłam obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a w 2017 r. zostałam Przewodniczącą PTL, uczestniczyłam w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, byłam członkiem grupy ekspertów tworzących obowiązujący dziś program specjalizacji w neurologopedii, wypełniałam obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia, byłam członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w zakresie neurologopedii, od 2019 roku jestem członkiem Rady Języka Polskiego PAN, gdize kieruję pracami zespołu Zaburzeń i Rozwoju Mowy. Działam w kilku towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych, jestem redaktorem naczelnym „Logoepdii” i „Biuletynu Logopedycznego”. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego zostałam odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne otrzymałam z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST” (Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe, w 2014 roku otrzymałam nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. 

Informacje ze strony UMCS:  https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2069,pl.html (za zgodą Pani prof. dr hab. Jolanty Panasiuk).

mgr Grażyna Cader-Ziółkowska

Pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu – Centrum Urazowego. Od wielu lat jest związana z różnymi placówkami służby zdrowia, w których pełniła różne funkcje (np. Kierownik Kontraktowania Powiatowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, Kierownik Sekcji Organizacji Lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu, Główny specjalista ds. rozwoju usług medycznych Helimed Diagnostic  Imaging Katowice). Jest absolwentką Śląskiej  Akademii Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Oddziału Analityki Medycznej w Sosnowcu. W 2010 ukończyła Studia Podyplomowe –  Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

dr n. med. Krzysztof Szaniewski

Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu – Centrum Urazowe.

dr hab. inż. Paweł Badura

Doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Śląskiej. Inżynier, naukowiec, dydaktyk. Ekspert w dziedzinie wykorzystania technik sztucznej inteligencji i przetwarzania sygnałów w komputerowych systemach wspomagania diagnostyki medycznej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji indeksowanych w bazie Web of Science, redaktorem monografii naukowych, a także promotorem prac dyplomowych i doktorskich w dyscyplinie inżynierii biomedycznej. Od kilku lat wraz z zespołem zajmuje się zastosowaniem przetwarzania sygnałów akustycznych we wspomaganiu diagnostyki sygmatyzmu.

dr Małgorzata Szalińska-Otorowska

Dr nauk hum., pedagog i logopeda. Prowadzi poradnię logopedyczną w Gliwicach. Jest założycielką i koordynatorką Sekcji „Afazja”, w której prowadzi grupową terapię afatyków. Współtworzyła multimedialny, bezpłatny program do rehabilitacji  chorych z afazją  „Afast. Powiedz to!” oraz ćwiczeń usprawniających aparat mowy – AFiszki. W 2009 roku była laureatką nagrody” Logopedia Silesiaca ” przyznawanej przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego za istotny wkład w rozwój śląskiej logopedii.

dr. hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Była wieloletnim redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, w trzech kadencjach aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Obecnie jest członkinią Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Wydała 6 monografii i ponad 100 artykułów, w tym np. książki: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011), Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013, 2017), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (Bytom 2017, 2019), Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań (Katowice 2019). Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

dr hab. Irena Polewczyk

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Teoretyk i praktyk w dziedzinie logopedii. Prowadzi od wielu lat badania w zakresie mowy i percepcji słuchowej dzieci. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest autorką ponad 90 artykułów z zakresu logopedii i pedagogiki  oraz autorką lub współautorką 7 książek w tym najważniejszej zatytułowanej – „Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju  percepcji słuchowej u dzieci przedszkolnych”. Czynnie uczestniczy w konferencjach na terenie Polski oraz w świecie.  Od wielu lat oprócz działalności dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych, zajmuje się praktyką diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie logopedii. Jej zainteresowania terapeutyczne ukierunkowane są szczególnie na pracę z małymi dziećmi z zaburzoną mową  oraz  dysfunkcjami w rozwoju, jak również terapią osób dorosłych. Od 2002 roku prowadzi Naukowe Koło Logopedyczne „Lallatio”  na wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ.

dr Joanna Skibska

Dr n. hum. w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej; certyfikowany terapeuta biofeedback, I i II stopnia metody Warnkego oraz Tomatisa.

Ważniejsze publikacje: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania (IMPULS, Kraków 2012); Mnemliterki. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik (IMPULS, Kraków 2012); redaktor monografii: Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy (IMPULS, Kraków 2017), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) (Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014), Wspieranie rozwoju małego dziecka (Wydawnictwo Naukowe ATH – Wydawnictwo LIBRON, Bielsko-Biała – Kraków 2014).

Założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Konteksty Pedagogiczne”. Pomysłodawca i organizator cyklicznych konferencji naukowych: międzynarodowej –Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian oraz ogólnopolskiej – Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

Zainteresowania naukowo-badawcze: edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej, praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, proces diagnostyczny oraz wykorzystanie różnych metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

dr Katarzyna Krzystanek

Koordynator projektów naukowych oraz spraw klinicznych w Oticon Medical (Oticon Polska Sp. z o.o.). Posiada tytuł doktora nauk biomedycznych zdobyty w 2011 roku na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz tytuł magistra inżyniera biotechnologii Politechniki Duńskiej w Kopenhadze. Prywatnie mama 4-letniego Jasia z głębokim obustronnym niedosłuchem i dwoma implantami ślimakowymi.

mgr Karolina Nowak-Kuna

Logopeda, dyplomowany protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji, terapeuta systemu MFS. Przez wiele lat pracowała jako protetyk słuchu. Od kilku lat pracuje w szkole jako logopeda,  prowadzi także zajęcia z rodzicami i małymi dziećmi z wadą słuchu. Jest autorką pomocy logopedycznych: „Ćwiczenia słownikowe”, „Logokarty”. Prowadzi również kursy: „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 rż. Praktyka bez teorii”, „Badania słuchu w pracy logopedy”, „Czary Mary czyli wywołanie głoski R…”.

mgr Izabela Buczyńska

Neurologopeda, surdologopeda, doktorantka w Centrum Onkologii – Instytucie Oddział w Gliwicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze zaburzeń mowy i połykania o podłożu nowotworowym. Prowadzi terapię logopedyczną osób laryngektomowanych i po operacjach chirurgiczno-rekonstrukcyjnych w obszarze głowy i szyi. Autorka artykułów z zakresu onkologopedii m.in.: Odczyn popromienny w diagnozie i terapii logopedycznej (2018).

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Neurologopeda kliniczny, psycholog, terapeuta jąkania, coach, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, wykładowca akademicki. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami płynności mowy, w szczególności jąkaniem. Jest autorką wielu artykułów naukowych dotyczących jąkania. W 2016 roku była laureatką grantu Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową i zaangażowanie w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. Prowadzi Artystę Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju na warszawskim Mokotowie, gdzie realizuje innowacyjny, grupowy program terapeutyczny –  Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodziców.

dr Joanna Trzaskalik

Doktor n. hum w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, językoznawca, logopeda i glottodydaktyk. Swoje zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół teorii i praktyki zaburzeń mowy osób z dyslalią, a w szczególności sygmatyzmu lateralnego. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z opóźnionym rozwojem mowy oraz profilaktyką logopedyczną. W obszarze jej zainteresowań leżą również zaburzenia w czytaniu i pisaniu, których terapię propaguje i realizuje wg. glottodydaktyki B. Rocławskiego. Jest redaktorką monografii i wielu artykułów naukowych. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
W latach 2015 – 2018 pełniła funkcję zastępcy redaktor naczelnej  Forum Logopedycznego, rocznika ŚO PTL, a w grudniu 2018 roku została redaktor naczelną tego czasopisma. Przez wiele lat była też redaktorką językową czasopisma Nauczyciel i Szkoła.  Od 34 lat jest czynnym zawodowo logopedą.