Warunki publikacji w Forum Logopedycznym:

 Artykuły nadsyłane do Redakcji Forum Logopedycznego Komitet Redakcyjny kwalifikuje do dalszej procedury wydawniczej, pod warunkiem, że są to oryginalne prace, nie publikowane wcześniej. Artykuły należy przesyłać do Sekretarz Redakcji (agata.szymura@gmail.com), która informować będzie o procedurze kwalifikowania artykułu do druku:

 • każdy artykuł przed opublikowaniem jest poddany recenzji przez dwóch niezależnych Recenzentów, warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji;
 • uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi (Autorom), który powinien odnieść się do ewentualnych uwag Recenzentów;
 • niezbędnym warunkiem skierowania artykułu do dalszej procedury wydawniczej jest podpisanie oświadczenia dotyczącego, iż autorem artykułu jest wskazana osoba (autor artykułu/autorzy artykułu) i publikacja nie narusza praw autorskich innych osób;
 • artykuł może zawierać jedynie materiały (zdjęcia, wykresy) autora,;
 • artykuł przyjęty do druku zostanie opublikowany w najbliższym numerze Forum Logopedycznego, a także w wersji elektronicznej na stronie: ptl.katowice.pl

 Zalecenia edytorskie:

 • Artykuł powinien zawierać około 8-12 stron wraz z bibliografią.
 • Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman, wielkość liter 12 p, odstęp 1,5, format MS Word.
 • Tytuł artykułu należy zapisać pogrubioną czcionką (bold) 14 punktów oraz wyśrodkować, natomiast ewentualne śródtytuły powinny być zapisane pogrubioną czcionką (bold) 12 punktów z wyrównaniem do lewego marginesu.
 • Strukturę artykułu (hierarchię poszczególnych części) należy zaznaczyć poprzez wyraźne nadanie tytułów.
 • Pod tytułem napisanym w języku polskim i w języku angielskim należy umieścić informację o autorze (imię i nazwisko, zawód, miejsce pracy, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji).
 • Pod tytułem należy umieścić krótkie streszczenie w języku polskim i w języku angielskim (każde z nich nie może zawierać więcej niż 300 znaków) oraz słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim.
 • Ponumerowane ryciny i tabele powinny być dodane do artykułu w postaci oddzielnych edytowalnych plików, w artykule  należy zaznaczyć ich miejsce.   
 • Przypisy w tekście powinny być przygotowane według poniższego wzoru:

(Nowak, 1998, 56), przy czym numer strony należy podać w przypadku cytatu.

 • Wzór sporządzenia bibliografii znajduje się poniżej:
 • Kobus K., 1997, W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia rozszczepów wargi i podniebienia, „Polski Przegląd Chirurgiczny” T. 69 nr 12, s. 1342–1352.
 • Mitrinowicz-Mierzejewska A., 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, PZWL, Warszawa.
 • Tarkowski Z., 2005, Wizerunek zawodowy i społeczny logopedy, [w:] Teoria i praktyka, Młynarska M., Smereka T., Wrocław, s. 395–405.