Międzynarodowe

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

30 maja 2015 roku w auli wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce.

W skład komitetu naukowego weszli: prof. zw. dr hab. Ewa Syrek z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytetu Śląskiego, prof. Henriette W. Langdon Ed. D. F-CCC-SLP z Wydziału Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, doc. PeadDr Karel Neubauer, Ph. D. z Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Hradec Kralowe w Czechach, dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UP Mirosław Michalik z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UŚ Jacek Warchala z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Iwona Loewe z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydziału Filologicznego, UŚ, dr hab. Tomasz Nowak z Zakładu Leksykologii i Semantyki, Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytetu Śląskiego.

Stały patronat nad konferencją sprawował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott. Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Silesia.

Partnerami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszły: dr Iwona Michalak-Widera, dr Katarzyna Węsierska, dr Mieczysław Chęciek, dr Łucja Skrzypiec, mgr Bogumiła Wilk, mgr Izabela Liguzińska, mgr Iwona Bijak, mgr inż. Adrianna Krzywda, mgr Krzysztof Bieniek, Karolina Janeczek. Współorganizatorem była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ. Sponsorami konferencji były firmy Komlogo oraz Helimed.

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, dr Iwona Michalak-Widera, otwarła konferencję i wręczyła wraz z dr Katarzyną Węsierską nagrodę Logopedia Silesiaca 2015. Laureatem została Łucja Skrzypiec, pełniąca funkcję sekretarza ŚO PTL. Dr Łucja Skrzypiec jest pedagogiem, logopedą, nauczycielem akademickim. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w szkole podstawowej, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystując między innymi metodę wczesnej nauki czytania, prowadziła terapię dla dzieci z zespołem Downa (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”). Brała udział w realizacji dwóch ogólnopolskich projektów badawczych Akademii Świętokrzyskiej Badanie stopnia przygotowania sześciolatków do nauki szkolnej oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie Badanie gotowości szkolnej sześciolatków. We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” wdrażała wojewódzki program Profilaktyka dysleksji rozwojowej. Założyła grupę wsparcia nauczycieli pracujących metodą wczesnej nauki czytania autorstwa prof. J. Cieszyńskiej i jest jej liderem. Opracowała i koordynuje wdrażanie innowacji pedagogicznych, których celem jest realizacja elementarnego etapu nauki czytania w edukacji przedszkolnej z zastosowaniem metody sylabowej prof. J. Cieszyńskiej. Jest aktywnym członkiem zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, organizuje konferencje logopedyczne i spotkania naukowo-szkoleniowe i uczestniczy w nich. Permanentnie doskonali swoje umiejętności zawodowe, regularnie uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Pierwszą sesję obrad, którą prowadziła dr Katarzyna Węsierska, zainaugurował wykład doc. dr. hab. n. ped. Karela Neubauera „Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w praktyce logopedy klinicznego — problematyka dyferencjalnej diagnostyki, a efektywność długotrwałej opieki logopedycznej”. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia dr hab. prof. UŚ Bernadety Niepsorek-Szamburskiej o procesie opanowywania języka przez dziecko. Sesję zamknęła dyskusja.

W trakcie sesji posterowej zgromadzeni mogli zapoznać się z plakatami:

 • Różnice w stanie mowy dzieci o podobnym ubytku słuchu — Marta Cyroń.
 • „Podwójnie wyjątkowi” w teorii i praktyce logopedycznej — mgr Maria Foryś.
 • Badanie opinii polskich logopedów a temat możliwości współpracy z tłumaczem — mgr Katarzyna Gaweł, dr n. hum. Katarzyna Węsierska.
 • Charakterystyka samooceny i osobowości osób jąkających się będących i niebędących w trakcie terapii — Aleksandra Jastrzębowska.
 • Strategie postępowania logopedycznego w przypadku dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (SLI) — mgr Sofia Kamińska.
 • Bariery komunikacyjne dzieci i młodzieży w szkołach polskich za granicą. Stymulowanie umiejętności językowych sposobem na poprawę kompetencji komunikacyjnej uczniów — mgr Kamila Kuros-Kowalska, mgr Natalia Moćko.
 • Przesiewowe badanie mowy, czyli o czym żaden logopeda zapomnieć nie może — mgr Kamila Kuros-Kowalska, mgr Natalia Moćko, mgr Monika Pakura.
 • Mam niedosłuch… Mam też głos! „Posłuchaj” o niedosłuchu — mgr Ewa Kwaśniok, mgr Magdalena Ławecka.
 • Rola logopedy w pracy z uczniami romskimi — mgr Monika Pakura.
 • Internetowy system przesiewowy badań artykulacyjnych i wspieranie korekcji wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym — dr Agnieszka Płusajska-Otto, dr Maciej Szczepańczyk, dr Ewa Gacka, dr inż. Bartosz Sakowicz.
 • Ocena funkcjonowania językowego dzieci z zespołem Williamsa — mgr Joanna Witkowska.
 • Funkcjonowanie językowe dzieci niesłyszących w kontekście społecznego wsparcia ich rodzin — dr n. hum. Agnieszka Woźniak.

W drugiej sesji konferencji wysłuchano wykładu pt.: „Karta badania logopedycznego osób po laryngektomii całkowitej” dr n. hum. Doroty Lipiec. Następnie dr hab. Ewa Haman w imieniu swoim oraz mgr Magdaleny Łuniewskiej wygłosiła referat na temat diagnozy specyficznego zaburzenia językowego (SLI) u dzieci jedno- i dwujęzycznych z polskiej perspektywy. Kolejne wystąpienie: „Rola właściwej aktywności mięśni artykulacyjnych na poszczególnych etapach tworzenia głosu” wygłosiła mgr Agnieszka Kurowska-Janecka. Wykład dr n. hum. Mieczysława Chęćka oraz mgr Elżbiety Bijak pt.: „O etyce zawodu logopedy w opinii studentów logopedii, logopedów, rodziców i pełnoletnich osób z zaburzeniami mowy — doniesienia z badań własnych” zamknął sesję drugą.

Podczas ostatniej sesji wysłuchaliśmy pięciu wykładów: „Terapia chorych z afazją (na przykładzie terapii grupowej seksji <> SON w Gliwicach)” — dr n. hum. Małgorzata Szalińska-Otorowska, „Rola oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w kompleksowej diagnozie logopedycznej” — mgr Elżbieta Bogacz w imieniu swoim oraz mgr Anny Bogacz-Rybczak, „Seplenienie boczne — prawda czy fałsz” — dr n. hum. Joanna Trzaskalik, „Dyslalia: temat poznany czy rozpoznawany?” — mgr Barbara Sambor, „Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy” — mgr Maciej Gibiński.

Uczestnicy konferencji otrzymali popularyzujące wiedzę logopedyczną plakaty: „Międzyzębowość” (dr Iwona Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec, dr Joanna Trzaskalik), „Drodzy dorośli! Uczę się i rozwijam” (dr Iwona Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec, mgr Bogumiła Wilk), „Mam niedosłuch… Mam też głos! <<Posłuchaj>> o niedosłuchu” (mgr Ewa Kwaśniok, mgr Magdalen Ławecka) oraz „Forum Logopedyczne” (23/2015) w wersji papierowej i elektronicznej. Podczas przerw mogli zapoznać się z najnowszymi publikacjami i pomocami logopedycznymi wydawnictw specjalizujących się w problematyce pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.

Dorota Wiewióra