Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne ŚO PTL za 2017

Mysłowice, 12.02.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W 2017 ROKU

1. ZARZĄD

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice.

4. SPRAWY FORMALNE

Liczba członków: 184.

5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA:

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej. Działalność związaną z obrotem finansowym konferencji (16–17 września 2017 r.) przejął współorganizator wydarzenia – Fundacja Agere Aude.

Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były pozyskiwane z opłat uczestników i wydawnictw wynajmujących powierzchnię wystawienniczą podczas konferencji, a także pochodziły z dofinansowania przedsięwzięcia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Środki zostały wydatkowane na:

a) redakcję, recenzje, skład i druk czasopisma „Forum Logopedyczne”,
b) wynajem sal konferencyjnych,
c) honoraria i hotele dla wykładowców,
d) opłaty za catering,
e) opłaty za projekty, druk plakatów i ulotek,
f) opłaty za płytki Nagrody Logopedia Silesiaca,
g) opłaty pocztowe,
h) opłaty za utrzymanie strony internetowej,
i) opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,
j) opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych,
k) obsługę finansową konferencji.

6. DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWA:

a) WSPÓŁORGANIZACJA:

 • V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce – odbyła się w dniach 16–17 września 2017 r. w przestrzeniach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Cykl konferencji o tytule Logopedia w teorii i praktyce stanowi sztandarowe działanie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Tegoroczne wydarzenie miało inny wymiar, ponieważ połączyło we wspólnym działaniu obok ŚO PTL, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Patronatem honorowym konferencję objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rektor Uniwersytetu Śląskiego JM prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie JM prof. dr hab. Józef Bremer SJ oraz Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa.
  Piąta, jubileuszowa, edycja konferencji była dotowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 • Z okazji konferencji zorganizowano również wydarzenie o charakterze edukacyjno- społecznym zatytułowane O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. Wydarzenie to odbyło się przeddzień konferencji – 15 września 2017 i zostało zorganizowane przez: Fundację EDU-RES, Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie.
 • Dnia 19 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbyło się otwarte seminarium pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (22.10.2017 r.; International Stuttering Awareness Day – ISAD 2017: A world that understands stuttering!). Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Logopedyczne w Katowicach oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka spotkania zawierała zarówno informacje teoretyczne, jak i praktyczne. Wystąpienia poświęcone zostały lepszemu zrozumieniu jąkania, poznaniu doświadczeń osób jąkających się, dostarczeniu wiedzy o tym, jak zmieniać postawy społeczne wobec tego zjawiska, a także pomysłom, jak skutecznie wspierać dziecko jąkające się w szkole. Wystąpienia zaprezentowali: Benny Ravid (AMBI – Izraelskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się), dr hab. Katarzyna Węsierska (Centrum Logopedyczne w Katowicach, Uniwersytet Śląski), mgr Katarzyna Ploch (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach, Centrum Logopedyczne w Katowicach), mgr Agata Sakwerda (Szkoła Podstawowa nr 8 w Siemianowicach Śląskich, Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach), mgr Izabela Michta (Klub ludzi mówiących – Uniwersytet Śląski), mgr Monika Ryszczyk (Niepubliczne Przedszkole BABY PLANET w Sosnowcu).

b) PATRONAT:

 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem III Edycję Konferencji Logopedycznej pt. Mowa a zaburzenia przetwarzania sensorycznego zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Jaworzynce. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2017 roku.
 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem otwarty panel dyskusyjny pt. Zmiana postaw wobec jąkania, który odbył się 22 czerwca 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli: Logopedyczne Koło Naukowe Lallatio i Centrum Logopedyczne w Katowicach.
 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem III Edycję Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Funkcje prymarne organizowaną przez Fundację Arka Noego. Konferencja odbyła się 23 lutego 2017 roku.

7. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

a) Wydanie 25 numeru periodyku „Forum Logopedyczne” (25/2017).

b) Wydanie plakatów:

 • Logopeda radzi. Chcę, aby moje dziecko poprawnie mówiło głoskę [r], autorki: dr Joanna Trzaskalik, mgr Iwona Bijak, mgr Martyna Polczyk;
 • Sprawne ręce – piękna mowa, autorki: dr Iwona Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec;
 • Nowoczesne technologie a rozwój mowy, autorki: dr Iwona Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec;
 • APD – Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, autorki: dr Joanna Trzaskalik, mgr Julia Pyttel.

8. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:

a) Wręczenie Nagrody Logopedia Silesica 2017: Laureatką Nagrody Logopedia Silesiaca 2017 została mgr Marzena Lampart-Busse.
b) Koordynowanie działalności śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej ŚO PTL. Najaktywniejszymi z działających zespołów w roku 2017 były:

• Rybnicki ZDL – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse,
• I Katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Anny Bromy, mgr Izabeli Liguzińskiej-Wołowiec,
• Gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Katarzyny Kusz.

c) Uczestnictwo członków Zarządu ŚO PTL w posiedzeniach: 10.03.2017 r., 19.06.2017 r., 23.11.2017 r.
d) W grudniu 2017 r. nastąpiła zmiana struktury komitetu redakcyjnego „Forum Logopedycznego”. Nowy skład redaktorski:

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief) – dr hab. Katarzyna Węsierska,
Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor) – dr Joanna Trzaskalik,
Członkowie (Members):
– dr Beata Kazek
– dr Iwona Michalak-Widera,
– dr Joanna Skibska,
– dr Łucja Skrzypiec,
– dr Justyna Wojciechowska,
Sekretarz (Secretary) – mgr Agata Laszczyńska,
Redaktorzy językowi (Linguistic Editors):
– mgr Patrycja Keller (język polski),
– mgr Małgorzata Kądzioła (język angielski),
Redaktor statystyczny (Statisitic Editor) – mgr Pelagia Suszka-Morejko.

e) Współpraca z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałem Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Fundacją EDU-RES, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Poradnią Pedagogiczną w Chorzowie, Centrum Logopedycznym w Katowicach, Logopedycznym Kołem Naukowym Lallatio (UŚ), Klubem ludzi mówiących (UŚ), katowickim Klubem J. W ramach współpracy do skutku doszło wiele projektów, m. in. V MKL Logopedia w teorii i praktyce, wydarzenie społeczno-edukacyjne poprzedzające konferencję, wydanie plakatów profilaktycznych, wydanie „Forum Logopedycznego”, propagowanie wiedzy logopedycznej podczas XX edycji Światowego Dnia Jąkających się.
f) Organizacja spotkania liderów Zespołów Doskonalenia Logopedów przez Zarząd ŚO PTL – 10.03.2017 r.

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu ŚO PTL oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego oraz Urzędu Miasta Mysłowice.

Iwona Bijak
Sekretarz ŚO PTL