Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne ŚO PTL za 2015

Mysłowice, 15.02.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W 2015 ROKU

1. ZARZĄD

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 19

4. SPRAWY FORMALNE

Liczba członków: 165.

Zmiany: 30 maja 2015 roku na walnym zebraniu członków wybrano nowy, pięcioosobowy Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na kadencję 2015–2018. Zmianie uległa również siedziba Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i od 01.07 2015 roku mieści się w budynku Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice.

5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA:

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej, stąd działalność związaną z obrotem finansowym konferencji (30 maja 2015 r.) zlecono Fundacji Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ. Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były pozyskiwane z opłat uczestników i wydawnictw wynajmujących powierzchnię wystawienniczą podczas konferencji, a zostały wydatkowane na:

a) redakcję, recenzje, skład i druk czasopisma „Forum Logopedyczne”,
b) wynajem sal konferencyjnych,
c) honoraria i hotele dla wykładowców,
d) opłaty za catering,
e) opłaty za projekty, druk plakatów i ulotek,
f) opłaty za płytki Nagrody Logopedia Silesiaca,
g) opłaty pocztowe,
h) opłaty za utrzymanie strony internetowej,
i) opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,
j) opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych,
k) obsługę finansową konferencji.

6. DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWA:

a) ORGANIZACJA:

30 maja 2015 roku w auli wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce. W skład komitetu naukowego weszli: prof. zw. dr hab. Ewa Syrek z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytetu Śląskiego, prof. Henriette W. Langdon Ed. D. F-CCC-SLP z Wydziału Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, doc. PeadDr Karel Neubauer, Ph. D. z Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Hradec Kralowe w Czechach, dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UP Mirosław Michalik z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa dyrektor Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UŚ Jacek Warchala z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska z Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania z Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Iwona Loewe z Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydziału Filologicznego, UŚ, dr hab. Tomasz Nowak
z Zakładu Leksykologii i Semantyki, Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytetu Śląskiego.

Stały patronat nad konferencją sprawował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott.

Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Silesia.

Partnerami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszły:
dr Iwona Michalak-Widera, dr Katarzyna Węsierska, dr Mieczysław Chęciek, dr Łucja Skrzypiec, mgr Bogumiła Wilk, mgr Izabela Liguzińska, mgr Iwona Bijak, mgr inż. Adrianna Krzywda, mgr Krzysztof Bieniek, Karolina Janeczek.

Współorganizatorem była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.

Sponsorami konferencji były firmy Komlogo oraz Helimed.

b) WSPÓŁORGANIZACJA:

21 października 2015 r., w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Jąkania, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także Katowickiego Klubu J i Klub ludzi mówiących, miało miejsce forum wymian informacji, wiedzy i poglądów na temat jąkania.

Partnerami tej inicjatywy byli: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Poradnia Pedagogiczna nr 2 w Katowicach.

Forum odbyło się w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

c) PATRONAT:

Objęcie patronatem projektu „Afast Powiedz to!” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach konkursu „Innowacje społeczne”) na lata 2015–2017 przez konsorcjum utworzone przez Fundację Salus Publica, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Celem projektu jest utworzenie interaktywnego i wieloplatformowego serwisu internetowego służącego do rehabilitacji afazji.

7. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

a) Wydanie 23 numeru periodyku „Forum Logopedyczne” (23/2015).

b) Wydanie plakatów:

  • Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Bogumiła Wilk, Drodzy dorośli! Uczę się i rozwijam!,
  • Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Joanna Trzaskalik, Międzyzębowość,
  • Ewa Kwaśniok, Magdalena Ławecka, Mam niedosłuch… mam też głos! „Posłuchaj” o niedosłuchu.

8. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:

a) Wręczenie Nagrody Logopedia Silesica 2015:
Laureatką Nagrody Logopedia Silesiaca 2015 została dr Łucja Skrzypiec.

b) Koordynowanie działalności śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej ŚO PTL. Najaktywniejszymi z 18 działających zespołów w roku 2015 były:

  • Rybnicki ZDL – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse,
  • I Katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Bogumiły Wilk, mgr Izabeli Liguzińskiej,
  • Gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Katarzyny Kusz.

c) Uczestnictwo członków Zarządu ŚO PTL w posiedzeniach: 25.02.2015 r., 25.06.2015 r., 24.09.2015 r., 18.11.2015 r.

d) 30.05.2015 r. – udział członków Zarządu ŚO PTL w Walnym Zebraniu Członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, na którym wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną.

e) Współpraca z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, który patronował konferencji zorganizowanej przez Zarząd Śląskiego Oddziału PTL. W ramach współpracy działalność naszego oddziału (plakaty, „Forum Logopedyczne”, informacje o konferencjach i warsztatach) była promowana na stronie internetowej Instytutu. W Instytucie odbywały się warsztaty i spotkania I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.

f) Organizacja wydarzeń z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (6.03.2015 r.) przez Gliwicki ZDL: konferencji, zajęć grupowych i badań słuchu pod hasłem Słyszeć – jak to łatwo powiedzieć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.

g) Współpraca członków Zarządu ŚO PTL z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną
im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Poradnią Pedagogiczną nr 2 w Katowicach – propagowanie wiedzy logopedycznej podczas XVIII edycji Światowego Dnia Jąkających się (forum wymiany poglądów nt. jąkania).

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu ŚO PTL oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego oraz Urzędu Miasta Mysłowice.

Iwona Bijak
Sekretarz ŚO PTL